ទំព័រដើម    >    ភាពយន្ត    >    កំពុងបញ្ចាំង

Showtime Sunday 22, October 2017 (Today)

T2eClrNGpx201708311620

GEOSTORM (3D)

រយៈពេល:110 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  12:00 (HALL 1)
  14:25 (HALL 3)
  19:15 (HALL 3)
  21:55 (HALL 2)

  Toul Kork
  11:15 (HALL 3)
  13:30 (HALL 3)
  16:45 (HALL 2)
  20:00 (HALL 3)
  21:45 (HALL 2)

  Meanchey
  09:30 (HALL 3)
  14:20 (HALL 3)
  17:40 (HALL 2)
  21:50 (HALL 2)

 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4DX(4DX)

  09:50
  12:10
  14:30
  16:50
  19:10
  21:30

  VIP 1

  10:30
  13:10
  18:10
  20:30

  Theatre 2(3D)

  09:40
  12:00
  14:20
  16:40
  19:00
  21:20
f-0100001039

CHASING THE DRAGON (2D)

រយៈពេល:130 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  11:50 (HALL 3)
  16:40 (HALL 3)
  21:30 (HALL 3)

  Toul Kork
  09:30 (HALL 1)
  14:05 (HALL 2)
  19:05 (HALL 2)

  Meanchey
  11:45 (HALL 3)
  18:55 (HALL 3)
  21:30 (HALL 3)

 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  VIP 1

  15:30

  Theatre 6

  13:00
  15:40
  21:00

   

f-0100001032

THORT KON (2D)

រយៈពេល:110 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  09:40 (HALL 1)
  13:30 (HALL 2)
  14:20 (HALL 1)
  16:40 (HALL 1)
  19:00 (HALL 1)
  21:20 (HALL 1)

  Toul Kork
  12:10 (HALL 1)
  14:30 (HALL 1)
  16:50 (HALL 1)
  19:10 (HALL 1)
  21:30 (HALL 1)

  Meanchey
  09:30 (HALL 1)
  11:15 (HALL 2)
  14:15 (HALL 1)
  15:25 (HALL 2)
  16:35 (HALL 1)
  18:55 (HALL 1)
  21:15 (HALL 1)

 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 5

  13:45
  16:00
  18:15

  Theatre 7

  10:00
  12:15
  14:30
  16:45
  19:00
  21:15

   

f-0100001020

THE CRUCIFIXION (2D)

រយៈពេល:90 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  11:35 (HALL 2)
  15:45 (HALL 2)
  17:40 (HALL 2)

  Toul Kork
  15:45 (HALL 3)
  22:15 (HALL 3)

  Meanchey
  13:30 (HALL 2)
  19:55 (HALL 2)

 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4

  19:20

  Theatre 5

  09:40
  11:40
f-0100001017

STRONGER (2D)

រយៈពេល:120 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  No Schedule
 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 6
  10:00
f-0100001045

THE SNOWMAN (2D)

រយៈពេល:120 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  No Schedule
 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 5

  20:30

   

   

   

f-0100000984

MY LITTLE PONY (2D)

រយៈពេល:105 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  No Schedule
 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4

  10:00

   

   

f-0100001019

THE PROMISE – GDH (2D)

រយៈពេល:115 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  09:30 (HALL 3 Early Bird)
  19:35 (HALL 2)

  Toul Kork
  11:40 (HALL 2)
  17:40 (HALL 3)

  Meanchey
  11:50 (HALL 1)
  16:35 (HALL 3)

 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4

  12:20
  14:40
  17:00
  21:20