ទំព័រដើម    >    ភាពយន្ត    >    កំពុងបញ្ចាំង

Showtime Sunday 20, August 2017 (Today)

f-0100000959

THE HITMAN’S BODYGUARD (2D)

រយៈពេល:120 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall      
  12:05 (HALL 2)
  14:20 (HALL 3)
  19:00 (HALL 3)
  21:35 (HALL 1)

  Toul Kork 
  13:50 (HALL 3)
  16:45 (HALL 1)
  21:35 (HALL 2)

  Meanchey
  11:35 (HALL 2)
  16:35 (HALL 3)
  19:00 (HALL 2)
  21:45 (HALL 3)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya
   
  Siem Reap
  12:15
  14:40
  19:10
  21:25
 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4DX(4DX)

  14:15
  19:00
  21:25

  VIP 1

  13:00
  18:10

  Theatre 6

  09:40
  12:00
  14:25
  16:50
  21:40
f-0100000975

LOUNG PREAH SDECH KORN (2D)

រយៈពេល:140 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  11:35 (HALL 3)
  13:50 (HALL 1)
  16:45 (HALL 2)
  18:50 (HALL 1)
  21:25 (HALL 3)

  Toul Kork
  12:05 (HALL 2)
  14:00 (HALL 1)
  16:15 (HALL 3)
  19:10 (HALL 1)
  21:15 (HALL 3)

  Meanchey
  12:00 (HALL 1)
  13:50 (HALL 3)
  14:45 (HALL 1)
  16:15 (HALL 2)
  19:00 (HALL 3)
  21:25 (HALL 2)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  09:30
  11:45
  13:50
  16:25
  19:00
  21:00
 • MAJOR CINEPLEX

  VIP 1

  10:15
  15:25
  20:35

  Theatre 5

  10:30
  13:15
  16:00
  18:45
  21:30

  Theatre 7

  09:30
  12:20
  15:10
  18:00
  20:50
f-0100000958

SECURITY (2D)

រយៈពេល:90 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  No Schedule
 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  12:05

 • MAJOR CINEPLEX

   

   

f-0100000937

CARS 3 (3D)

រយៈពេល:115 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  16:45 (HALL 3)

  Toul Kork
  11:35 (HALL 3)
  19:20 (HALL 2)

  Meanchey

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  10:00
  18:45

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4(3D)

  10:00
  12:20
  17:00

   

f-0100000985

ANNABELLE: CREATION (2D)

រយៈពេល:110 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  11:35 (HALL 1)
  14:30 (HALL 2)
  16:35 (HALL 1)
  19:30 (HALL 2)
  21:45 (HALL 2)

  Toul Kork
  11:45 (HALL 1)
  14:50 (HALL 2)
  17:05 (HALL 2)
  19:00 (HALL 3)
  21:55 (HALL 1)

  Meanchey
  11:35 (HALL 3)
  14:00 (HALL 2)
  17:30 (HALL 1)
  19:45 (HALL 1)
  22:00 (HALL 1)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  09:45
  14:20
  16:35
  21:35

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4DX(4DX)

  09:40
  12:00
  16:40

  Theatre 2

  09:30
  11:45
  14:00
  16:15
  18:30
  20:45

  Theatre 4

  14:45
  19:20
  21:35

   

f-0100000980

ATOMIC BLONDE (2D)

រយៈពេល:115 minutes
 • LEGEND CINEMAS

   

   

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  17:00

   

 • MAJOR CINEPLEX