ទំព័រដើម    >    ភាពយន្ត    >    កំពុងបញ្ចាំង

Showtime Thursday 23, March 2017 (Today)

f-0100000885

TOMORROW I WILL DATE YESTERDAY YOU (2D)

រយៈពេល:115 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  No Schedule
 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  11:15

  Siem Reap

  12:15

 • MAJOR CINEPLEX

  No Schedule
f-0100000869

BEAUTY AND THE BEAST (3D)

រយៈពេល:130 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  09:20 (HALL 2)
  14:15 (HALL 2)
  16:15 (HALL 3)
  18:50 (HALL 3)
  21:00 (HALL 1)

  Toul Kork
  09:20 (HALL 2)
  11:50 (HALL 2)
  14:10 (HALL 3)
  16:40 (HALL 2)
  21:45 (HALL 2)

  Meanchey
  09:20 (HALL 2)
  11:55 (HALL 2)
  14:25 (HALL 2)
  19:05 (HALL 3)
  21:40 (HALL 3)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  09:40
  13:50
  18:30
  20:30

  Siem Reap

  09:45
  14:20
  18:50
  21:00

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4DX(4DX)

  10:00
  13:00
  18:15

  VIP 1

  10:20
  13:00
  15:35
  20:40

   

  Theatre 4(3D)

  09:40
  14:00

  Theatre 7(3D)

  10:30
  13:10
  15:50
  18:30
  21:10
f-0100000912

DON’T KNOCK TWICE (2D)

រយៈពេល:95 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall   

  Toul Kork     

  09:20 (HALL 1)

  Meanchey

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  09:30
  15:05
  16:50

  Siem Reap

  11:25
  14:30
  16:50

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 5

  17:00

  Theatre 6

  09:50
  11:50

   

   

   

f-0100000881

KOM PAUL SOY CHLORNG PHUB

រយៈពេល:105 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  09:20 (HALL 3)
  16:45 (HALL 1)
  19:10 (HALL 2)

  Toul Kork
  11:15 (HALL 1)
  13:25 (HALL 1)
  18:05 (HALL 1)

  Meanchey
  11:40 (HALL 1)
  13:45 (HALL 1)
  20:00 (HALL 1)
  22:05 (HALL 1)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  09:50
  13:15
  16:30
  18:40

  Siem Reap

  09:30
  15:25
  19:30
  21:30

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 2

  10:00
  12:10
  14:20
  16:30
  18:40
  20:50

   

   

   

f-0100000878

KONG: SKULL ISLAND (3D)

រយៈពេល:120 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  09:20 (HALL 1 Early Bird)
  13:50 (HALL 3)
  21:25 (HALL 3 Late Night Owl)

  Toul Kork
  11:45 (HALL 3)
  16:45 (HALL 3)
  21:55 (HALL 3 Late Night Owl)

  Meanchey
  11:50 (HALL 3)
  16:40 (HALL 3)
  19:30 (HALL 2)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  11:40
  20:55

  Siem Reap

  12:20
  21:20

   

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4DX(4DX)

  15:45
  21:00

  VIP 1

  18:15

  Theatre 5(3D)

  09:40
  12:10
  14:35
  19:00
  21:30

   

f-0100000863

I LOVE YOU TWO (2D)

រយៈពេល:116 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  11:30 (HALL 3)
  16:50 (HALL 2)

  Toul Kork
  14:20 (HALL 2)
  22:00 (HALL 1 Late Night Owl)

  Meanchey
  09:20 (HALL 1 Early Bird)
  15:55 (HALL 1)
  21:55 (HALL 2 Late Night Owl)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  12:10
  18:20

  Siem Reap

  13:15
  17:20

   

   

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4

  19:00
  21:25

   

   

   

   

f-0100000914

ផ្ទះសសរកណ្តាល (2D)

រយៈពេល:80 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
   

  Toul Kork
  20:15 (HALL 1)

  Meanchey
  18:15 (HALL 1)

 • PLATINUM CINEPLEX

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4

  12:20

   

   

f-0100000868

LOGAN (2D)

រយៈពេល:140 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       

  Toul Kork
  19:10 (HALL 3)

  Meanchey

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  16:20

   

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

   

   

   

f-0100000865
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall      
  11:45 (HALL 1)
  14:15 (HALL 1)
  21:20 (HALL 2 Late Night Owl)

  Toul Kork
  09:20 (HALL 3 Early Bird)
  15:35 (HALL 1)
  19:15 (HALL 2)

  Meanchey
  09:20 (HALL 3 Early Bird)
  14:10 (HALL 3)
  17:00 (HALL 2)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  14:15
  16:15
  20:35

  Siem Reap

  10:00
  18:40

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4

  16:40
  19:10
  21:40

  Theatre 6

  13:50