ទំព័រដើម    >    ភាពយន្ត    >    កំពុងបញ្ចាំង

Showtime Wednesday 13, December 2017 (Today)

f-0100001036

LOVE RAIN (2D)

រយៈពេល:90 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  09:20 (HALL 2)
  11:35 (HALL 1)
  13:35 (HALL 1)
  15:35 (HALL 1)
  17:35 (HALL 1)
  19:35 (HALL 1)
  22:05 (HALL 2)

  Toul Kork
  09:20 (HALL 1)
  13:50 (HALL 1)
  15:45 (HALL 3)
  17:45 (HALL 3)
  19:45 (HALL 3)
  22:00 (HALL 2)

  Meanchey
  09:20 (HALL 1)
  11:35 (HALL 2)
  13:35 (HALL 1)
  15:50 (HALL 2)
  17:50 (HALL 1)
  19:50 (HALL 1)
  21:50 (HALL 1)

 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Major Cineplex Phnom Penh (Aeon 1)

  Theatre 2

  09:40
  11:40
  13:40
  15:40
  17:40
  19:40
  21:40

  Theatre 7

  10:30
  12:30
  14:30
  16:30
  18:30
  20:30
pYJSHntwo1201711161013

24 HOURS TO LIVE (2D)

រយៈពេល:95 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall      
  20:00 (HALL 2)

  Toul Kork 
  21:55 (HALL 1)

  Meanchey
  19:15 (HALL 3)

 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Major Cineplex Phnom Penh (Aeon 1)

  VIP 1

  20:40

  Theatre 4

  18:40

   

   

   

lkjsd8xnDu201710170843

LITTLE VAMPIRE (3D)

រយៈពេល:85 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  11:20 (HALL 2)

  Toul Kork
  09:20 (HALL 3)

  Meanchey
  17:50 (HALL 2)

 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Major Cineplex Phnom Penh (Aeon 1)

  Theatre 4

  12:10
  16:40

   

   

cRDzWtVdD1201711171402

ONLY THE BRAVE (2D)

រយៈពេល:135 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall      
  21:15 (HALL 3)

  Toul Kork
  15:50 (HALL 1)
  19:15 (HALL 2)

  Meanchey
  13:55 (HALL 3)

 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Major Cineplex Phnom Penh (Aeon 1)

  Theatre 6

  20:50

jyvPu8Qb6U201711150929

TEA YEAT AHKUM (2D)

រយៈពេល:105 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall      
  09:20 (HALL 1)
  13:15 (HALL 2)
  15:30 (HALL 2)
  17:45 (HALL 2)
  21:35 (HALL 1)

  Toul Kork 
  11:15 (HALL 3)
  13:30 (HALL 3)
  17:00 (HALL 2)
  21:45 (HALL 3)

  Meanchey
  09:20 (HALL 2)
  11:20 (HALL 1)
  13:35 (HALL 2)
  15:35 (HALL 1)
  19:45 (HALL 2)

 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Major Cineplex Phnom Penh (Aeon 1)

  Theatre 6

  13:30

  Theatre 6

  10:00
  12:20
  14:40
  17:00
  19:15
  21:30

   

   

rlPR5ZsVYH201711291205

WONDER (2D)

រយៈពេល:115 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  13:45 (HALL 3)
  18:50 (HALL 3)

  Toul Kork
  09:30 (HALL 2)
  14:35 (HALL 2)

  Meanchey
  16:45 (HALL 3)

 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Major Cineplex Phnom Penh (Aeon 1)

  VIP 1

  10:30
  18:15

  Theatre 5

  09:40
  14:10

   

   

   

f-0100001035

BLACK FULL MOON (2D)

រយៈពេល:85 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall
  11:50 (HALL 3)

  Toul Kork
   

  Meanchey
  22:00 (HALL 2 Late Night Owl)

 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Major Cineplex Phnom Penh (Aeon 1)

  Theatre 5

  09:40
  11:35
  21:15

   

   

   

   

f-0100001026

BEYOND SKYLINE (2D)

រយៈពេល:105 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  No Schedule
 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Major Cineplex Phnom Penh (Aeon 1)

  Theatre 4DX(4DX)

  21:10

   

   

f-0100001008

COCO (3D)

រយៈពេល:105 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       

  Toul Kork

  Meanchey

  11:10 (HALL 3)

   

 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Major Cineplex Phnom Penh (Aeon 1)

  Theatre 4DX(4DX)

  16:00

  VIP 1
  13:00
   

   

   
f-0100001055

អ្នកបម្រើ​​០០៧

រយៈពេល:80 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       

  Toul Kork

   

  Meanchey

  09:20 (HALL 3 Early Bird)

 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Major Cineplex Phnom Penh (Aeon 1)

  Theatre 5

  15:45
  17:35
  19:25

   

   

   

   

   

   

   

   

f-0100000990

JUSTICE LEAGUE (3D)

រយៈពេល:120 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       

  09:20 (HALL 3 Early Bird)

  Toul Kork

  11:20 (HALL 1)

  Meanchey

  21:25 (HALL 3 Late Night Owl)

 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Major Cineplex Phnom Penh (Aeon 1)
   
  Theatre 4DX(4DX)
   
  13:25
  18:40
  VIP 1
   
  15:40