ទំព័រដើម    >    ភាពយន្ត    >    កំពុងបញ្ចាំង

Showtime Friday 23, June 2017 (Today)

f-0100000968

THE SLEEP CURSE (2D)

រយៈពេល:100 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall      
  11:50 (HALL 2)
  14:45 (HALL 3)
  19:40 (HALL 3)

  Toul Kork 
  09:30 (HALL 2)
  13:35 (HALL 2)
  21:45 (HALL 2)

  Meanchey
  11:45 (HALL 2)
  16:05 (HALL 2)
  19:30 (HALL 3)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  09:45
  13:45
  19:10
  21:10
 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 6

  17:30
  21:40
f-0100000955

VOODOO DOLL (2D)

រយៈពេល:90 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall      
  17:00 (HALL 2)

  Toul Kork 
  11:30 (HALL 3)

  Meanchey
  20:10 (HALL 2)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  11:50
  15:25
  17:45

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 6

  09:30
  11:25

   

f-0100000972

NEANG NEATH BATTAMBONG (2D)

រយៈពេល:90 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  11:35 (HALL 1)
  15:50 (HALL 1)
  20:05 (HALL 1)
  22:05 (HALL 1)

  Toul Kork
  09:30 (HALL 3)
  11:35 (HALL 2)
  15:40 (HALL 2)
  19:45 (HALL 2)

  Meanchey
  09:30 (HALL 1)
  11:30 (HALL 1)
  13:30 (HALL 1)
  15:30 (HALL 1)
  18:10 (HALL 2)
  22:05 (HALL 2)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya
   
  Siem Reap
  10:00
  13:35
  19:30

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4

  09:50
  11:45
  13:40
  15:35
  17:30
  19:25
  21:20

   

f-0100000883

THE MUMMY (3D)

រយៈពេល:110 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  09:30 (HALL 2)
  12:25 (HALL 3)
  13:35 (HALL 1)
  17:50 (HALL 1)
  19:00 (HALL 2)
  21:50 (HALL 3)

  Toul Kork
  09:30 (HALL 1)
  13:25 (HALL 3)
  14:45 (HALL 1)
  17:05 (HALL 1)
  19:25 (HALL 1)
  21:45 (HALL 1)

  Meanchey
  09:30 (HALL 2)
  12:20 (HALL 3)
  13:50 (HALL 2)
  17:30 (HALL 1)
  19:45 (HALL 1)
  21:35 (HALL 3)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  09:30
  11:40
  14:10
  15:35
  18:50
  21:30
 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4DX(4DX)

  09:40
  12:00
  14:15
  16:30
  18:45

  VIP 1

  10:30
  13:00
  18:10
  20:30

  Theatre 2(3D)

  10:00
  12:20
  14:40
  17:00
  19:20
  21:40

  Theatre 4(3D)

  16:00
  18:20
  20:40
f-0100000894

WONDER WOMAN (3D)

រយៈពេល:145 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  09:30 (HALL 3 Early Bird)
  14:00 (HALL 2)
  21:20 (HALL 2 Late Night Owl)

  Toul Kork
  11:50 (HALL 1)
  15:40 (HALL 3)
  18:30 (HALL 3)

  Meanchey
  09:30 (HALL 3 Early Bird)
  16:40 (HALL 3)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  11:35
  16:15
  21:00

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  VIP 1

  15:20

  Theatre 5(3D)

  10:00
  12:45
  15:30
  18:15
  21:00

   

f-0100000950

OVERSIZED COPS (2D)

រយៈពេល:100 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  09:30 (HALL 1 Early Bird)

  Toul Kork
  17:40 (HALL 2)

  Meanchey
  14:35 (HALL 3)
  22:00 (HALL 1 Late Night Owl)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  17:15

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 6

  13:20
  15:25
  19:35

  Theatre 7

  09:40
  11:45

   

   

f-0100000893

PIRATES OF THE CARIBBEAN 5 (3D)

រយៈពេល:130 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall      
  17:00 (HALL 3)

  Toul Kork 
  21:20 (HALL 3 Late Night Owl)

  Meanchey

 • PLATINUM CINEPLEX

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  No Schedule