ទំព័រដើម    >    ភាពយន្ត    >    កំពុងបញ្ចាំង

Showtime Saturday 29, April 2017 (Today)

f-0100000907

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL.2 (3D)

រយៈពេល:140 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall      
  09:20 (HALL 3)
  11:20 (HALL 2)
  14:05 (HALL 2)
  16:25 (HALL 3)
  18:20 (HALL 1)
  21:05 (HALL 1)

  Toul Kork 
  09:20 (HALL 2)
  11:25 (HALL 3)
  13:50 (HALL 1)
  16:25 (HALL 3)
  18:50 (HALL 1)
  21:25 (HALL 3)

  Meanchey
  09:30 (HALL 3)
  11:30 (HALL 2)
  14:15 (HALL 2)
  16:15 (HALL 1)
  19:00 (HALL 1)
  21:20 (HALL 2)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  09:45
  14:20
  16:45
  18:45
  21:15

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4DX(4DX)

  10:00
  12:45
  15:30
  18:15
  21:00

  VIP 1

  10:15
  13:00
  15:45
  18:30
  21:15

  Theatre 4(3D)

  10:30
  13:15
  16:00
  18:45
  21:30

  Theatre 7(3D)

  09:30
  12:15
  15:00
  17:45
  20:30
f-0100000946

PHUM SROYAL (2D)

រយៈពេល:110 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  09:20 (HALL 1)
  13:50 (HALL 1)
  16:05 (HALL 1)
  21:50 (HALL 2)

  Toul Kork
  11:35 (HALL 1)
  14:10 (HALL 3)
  16:35 (HALL 1)
  19:10 (HALL 3)

  Meanchey
  09:30 (HALL 1)
  11:45 (HALL 1)
  14:00 (HALL 1)
  17:00 (HALL 2)
  21:45 (HALL 1)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  09:30
  14:45
  19:25
  21:30
 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 6

  09:30
  14:00
  16:20
f-0100000936

THE LOST CITY OF Z (2D)

រយៈពេល:145 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall      
  21:10 (HALL 3)

  Toul Kork 
  19:05 (HALL 2)

  Meanchey

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  10:00
  21:05
 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 6

  20:45

f-0100000939

THE BRIDE (2D)

រយៈពេល:95 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  09:20 (HALL 2)
  19:10 (HALL 3)

  Toul Kork
  12:05 (HALL 2)
  21:55 (HALL 2)

  Meanchey
  09:30 (HALL 2)
  14:30 (HALL 3)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  11:30
  16:55
  19:15

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 6

  11:50
  18:40

   

   

   

f-0100000935

THE MOMENT (2D)

រយៈពេល:100 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall      
  12:05 (HALL 3)

  Toul Kork 
  09:20 (HALL 3)

  Meanchey
  19:15 (HALL 2)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya
   
  Siem Reap

  12:30

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 2

  16:40

   

   

   

f-0100000929

DON’T HANG UP (2D)

រយៈពេល:86 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  No Schedule
 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  15:35

   

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

   

   

   

   

f-0100000933

CHOUP SOY (2D)

រយៈពេល:110 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  11:35 (HALL 1)
  14:10 (HALL 3)
  19:35 (HALL 2)

  Toul Kork
  09:20 (HALL 1 Early Bird)
  16:50 (HALL 2)
  21:35 (HALL 1 Late Night Owl)

  Meanchey
  12:15 (HALL 3)
  16:30 (HALL 3)
  18:45 (HALL 3)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  13:20
  17:15

   

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 2

  09:40
  12:00
  14:20
  18:40
  21:00
f-0100000877

FAST & FURIOUS 8 (3D)

រយៈពេល:140 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  16:50 (HALL 2)

  Toul Kork
  14:05 (HALL 2)

  Meanchey
  21:00 (HALL 3 Late Night Owl)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  12:15

   

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 5(3D)

  09:45
  12:30
  15:15
  18:00
  20:45