ទំព័រដើម    >    ភាពយន្ត    >    កំពុងបញ្ចាំង

Showtime Monday 20, February 2017 (Today)

AevUOHDUsA201612051112

Big Bang Concert

រយៈពេល:115 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  No Schedule
 • PLATINUM CINEPLEX

  No Schedule
 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4DX(4DX)

  16:30

f-0100000876

FIFTY SHADES DARKER (2D)

រយៈពេល:115 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  09:20 (HALL 1)
  14:20 (HALL 2)
  19:30 (HALL 2)
  21:50 (HALL 2)

  Toul Kork
  11:50 (HALL 1)
  14:20 (HALL 2)
  16:40 (HALL 2)
  19:00 (HALL 2)

  Meanchey
  11:30 (HALL 3)
  13:50 (HALL 3)
  19:00 (HALL 3)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  09:45
  14:15
  18:30
  20:50

  Siem Reap

   10:00

  19:00
  21:15
 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4

  18:00
  20:30
f-0100000862

THE GREAT WALL (3D)

រយៈពេល:105 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  12:10 (HALL 2)
  13:25 (HALL 3)
  17:40 (HALL 3)
  22:05 (HALL 3)

  Toul Kork
  09:20 (HALL 2)
  15:35 (HALL 3)
  19:50 (HALL 3)
  22:00 (HALL 3)

  Meanchey
  09:20 (HALL 3)
  13:35 (HALL 2)
  19:55 (HALL 2)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  12:20
  14:30
  18:50

  Siem Reap

  09:45
  14:20
  19:15
  21:25
 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4DX (4Dx)

  09:40
  11:50
  18:50

  VIP 1

  13:15
  18:15
  20:30

  Theatre 5 (3D)

  09:50
  12:00
  14:10
  16:20
  18:30
  20:40
f-0100000866

MR. HURT (2D)

រយៈពេល:125 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  11:40 (HALL 1)
  14:10 (HALL 1)
  16:40 (HALL 1)
  19:10 (HALL 1)
  21:40 (HALL 1)

  Toul Kork
  09:20 (HALL 1)
  14:10 (HALL 1)
  16:40 (HALL 1)
  19:10 (HALL 1)
  21:40 (HALL 1)

  Meanchey
  09:20 (HALL 1)
  11:50 (HALL 1)
  14:20 (HALL 1)
  19:00 (HALL 1)
  21:30 (HALL 1)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  10:00
  13:35
  16:30
  18:15

  Siem Reap

  09:30
  13:50
  16:15
  18:45
  21:10
 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 2

  09:40
  14:25

  Theatre 6

  20:10

  Theatre 7

  10:40
  13:15
  15:50
  18:25
  21:00
f-0100000860

POUCH KNHOM JEONG 2 (2D)

រយៈពេល:105 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  09:20 (HALL 3)

  Toul Kork
  11:25 (HALL 3)

  Meanchey
  11:25 (HALL 2)
  16:50 (HALL 1)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  09:30
  16:20

  Siem Reap

  11:55
  14:50

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 2

  12:15
  17:00
  21:15

   

f-0100000900

JOHN WICK: CHAPTER 2 (2D)

រយៈពេល:125 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  No Schedule
 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  11:20

  Siem Reap

  16:40

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4DX(4DX)

  14:00
  21:00

  VIP 1

  10:30
  15:35

  Theatre 4

  10:00
  12:40
  15:15

   

f-0100000859

A GIFT (2D)

រយៈពេល:145 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  09:20 (HALL 2)
  16:40 (HALL 2)

  Toul Kork
  11:30 (HALL 2)

  Meanchey
  16:10 (HALL 3)
  21:20 (HALL 3)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  11:50
  15:55
  20:35

  Siem Reap

  12:10
  16:25

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 6

  10:00
  13:00

   

f-0100000873

PATRIOTS DAY (2D)

រយៈពេល:133 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       

  Toul Kork
  21:20 (HALL 2)

  Meanchey

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  20:40

  Siem Reap

  11:45

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  No Schedule
f-0100000790

RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER (3D)

រយៈពេល:110 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  19:50 (HALL 3)

  Toul Kork

  Meanchey

 • PLATINUM CINEPLEX

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

   

   

f-0100000818

RINGS (2D)

រយៈពេល:105 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  No Schedule
 • PLATINUM CINEPLEX

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 2

  19:10