ទំព័រដើម    >    ភាពយន្ត    >    កំពុងបញ្ចាំង

Showtime Wednesday 18, January 2017 (Today)

m-1000000911

MONSTER TRUCKS (3D)

រយៈពេល:105 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  09:20 (HALL 2)
  11:30 (HALL 2)
  14:15 (HALL 3)
  17:15 (HALL 1)
  22:00 (HALL 1)

  Toul Kork
  09:20 (HALL 1)
  11:30 (HALL 1)
  14:30 (HALL 3)
  17:05 (HALL 2)
  21:50 (HALL 2)

  Meanchey
  09:20 (HALL 2)
  11:30 (HALL 2)
  14:25 (HALL 3)
  19:40 (HALL 1)
  21:50 (HALL 1)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  09:30
  11:25
  14:30
  16:25
  19:00
  20:55

  Siem Reap

  09:45
  14:15
  17:10
  19:00
  21:30

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4DX(4DX)

  09:40
  11:50
  14:00
  18:45
  21:00

   

  VIP 1

  10:30
  13:15
  15:40
  18:10
  20:30

   

  Theatre 2(3D)

  10:00
  12:15
  14:30
  16:45
  19:00
  21:15
f-0100000849

SUDDENLY TWENTY (2D)

រយៈពេល:130 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  09:30 (HALL 1)
  12:05 (HALL 1)
  13:40 (HALL 2)
  14:40 (HALL 1)
  16:15 (HALL 2)
  19:25 (HALL 1)
  21:25 (HALL 2)

  Toul Kork
  09:20 (HALL 3)
  11:55 (HALL 3)
  13:40 (HALL 1)
  14:25 (HALL 2)
  16:15 (HALL 1)
  18:50 (HALL 1)
  21:25 (HALL 1)

  Meanchey
  09:20 (HALL 1)
  11:55 (HALL 1)
  13:40 (HALL 2)
  14:30 (HALL 1)
  16:15 (HALL 2)
  17:05 (HALL 1)
  18:50 (HALL 2)
  21:25 (HALL 2)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  09:40
  12:00
  13:20
  14:20
  15:40
  16:40
  18:30
  20:40

   

  Siem Reap

  09:30
  11:45
  14:00
  14:45
  16:25
  18:50
  21:15

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 5

  09:50
  12:25
  15:00
  17:35
  20:10

  Theatre 6

  14:00
  16:35
  Theatre 7
  10:40
  13:20
  16:00
  18:40
  21:20

   

f-0100000772

ARRIVAL (2D)

រយៈពេល:120 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall      
  21:25 (HALL 3 Late Night Owl)

  Toul Kork 
  19:20 (HALL 2)

  Meanchey
  16:40 (HALL 3)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  10:00

  Siem Reap

  11:50
  21:00

   

   

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 6

  21:20

   

   

f-0100000847

LA LA LAND

រយៈពេល:130 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  18:50 (HALL 2)

  Toul Kork
  21:25 (HALL 3 Late Night Owl)

  Meanchey

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  12:10

  Siem Reap

   

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4

  16:20
  21:20

   

   

   

f-0100000836

RAILROAD TIGER (3D)

រយៈពេល:125 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  09:20 (HALL 3 Early Bird)
  16:30 (HALL 3)

  Toul Kork
  11:50 (HALL 2)
  18:55 (HALL 3)

  Meanchey
  11:50 (HALL 3)
  21:30 (HALL 3 Late Night Owl)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

  18:20
  20:50

  Siem Reap

  12:15
  19:10

   

   

   

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4DX(4DX)

  16:15

  Theatre 4(3D)

  11:40
  18:50

   

   

   

m-1000000843

Sing

រយៈពេល:110 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  Citymall       
  11:55 (HALL 3)
  19:05 (HALL 3)

  Toul Kork
  09:30 (HALL 2 Early Bird)
  16:40 (HALL 3)

  Meanchey
  09:30 (HALL 3 Early Bird)
  19:10 (HALL 3)

 • PLATINUM CINEPLEX

  Sorya

   

  Siem Reap

  10:00

   

   

   

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4(3D)

  09:30
  14:10

   

   

   

m-1000000926

The Mummy

រយៈពេល:102 minutes
 • LEGEND CINEMAS

  No Schedule
 • PLATINUM CINEPLEX

   

   

   

   

   

   

   

   

 • MAJOR CINEPLEX

  Theatre 4DX(4DX)

  16:15

  Theatre 4

  11:40
  18:50