ទំព័រដើម    >    កាម៉េរ៉ា    >    Casio Exilim EX-ZS150
លក្ខណៈទូទៅរបស់កាម៉េរ៉ា Casio Exilim EX-ZS150
ប្រភេទ : Sorry, this product does not appear to have any specifications yet. Please check back later.
រូបភាព Casio Exilim EX-ZS150
  • ដោយ: Makara
  • 1:58 PM, 20 April
  • ប្រភព: dpreview
  • Tag: កាម៉េរ៉ា